College kiest voor Ploen-Noord en Plakse Weide

De Ploen-Noord en de Plakse Weide worden de komende jaren ingezet als nieuwe woningbouwlocaties. Beide liggen aan de noordrand van Duiven. De Biezenkampen, aan de zuidrand, wordt voorlopig reservelocatie. Dit stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.

Duiven heeft tot 2040 behoefte aan 570 nieuwe woningen. Volgens het college en een raadsmeerderheid is dit aantal niet te realiseren met alleen inbreidingslocaties (lege plekken binnen de bebouwde kom). Dus zijn ook uitbreidinglocaties buiten de kom nodig. Aanvankelijk wilde het college in elk geval de Biezenkampen bebouwen en daarnaast de Ploen-Noord óf de Plakse Weide. De Biezenkampen had een streepje voor, omdat de gemeente daar eigenaar kan worden van de grond. De Ploen-Noord en de Plakse Weide zijn in handen van projectontwikkelaars.

Na massaal protest van omwonenden van de Biezenkampen trapte de gemeenteraad in januari op de rem. Het college moest met de projectontwikkelaars gaan praten, zodat de drie locaties beter met elkaar vergeleken kunnen worden.

Voldoende vertrouwen
Deze ‘aanvullende verkenning’ is inmiddels afgerond. De conclusie is dat het college van B en W “voldoende vertrouwen” heeft om verder te gaan met de ontwikkelaars van de Ploen-Noord en Plakse Weide. De Biezenkampen verandert hierdoor van voorkeurs- naar reservelocatie. Volgens het college heeft deze keuze ook het meeste politieke en maatschappelijke draagvlak. Het doel is dat er voor eind mei een intentieovereenkomst aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het college is positief over de kans dat dit lukt. Het spreekt van constructieve gesprekken met de ontwikkelaars.

Erg belangrijk is de toezegging van de ontwikkelaars dat zij zich willen conformeren aan het woningbouwprogramma en de planning van de gemeente. Bij het woningbouwprogramma gaat het onder andere om het aantal (sociale) huur- en koopwoningen en de hoeveelheid groen per woning en in de wijk.
De ontwikkelaars geven ook aan dat ze gaan proberen om de gemeente financieel tegemoet te komen. De gemeente wil dat zij alle kosten voor hun rekening nemen, dus ook de ambtelijke uren. Of dat lukt, is nu nog niet te zeggen. Het college waarschuwt dat de plannen zich nog in de ‘initiatieffase’ bevinden en dat er nog van alles mis kan gaan. De ontwikkelaar van de Plakse Weide heeft bijvoorbeeld te maken met geurhinder van een varkenshouderij. De gemeente kan de geurnormen versoepelen, maar stuit dan waarschijnlijk op politiek en maatschappelijk verzet. Andere oplossingen zullen duur zijn en de vraag is of de ontwikkelaar deze kosten ook voor zijn rekening wil nemen. De ontwikkelaar van de Ploen-Noord heeft volgens het college nog niet aangetoond dat hij straks ‘over alle benodigde gronden kan beschikken. Aanvullende vragen daarover zijn nog niet beantwoord. Ook dit ziet het college als een ‘ontwikkelrisico’.

Tempo maken
Het is de bedoeling dat de eerste 180 woningen voor 2025 worden opgeleverd en nog eens 120 woningen voor 2020. Om die planning te halen, moet er tempo gemaakt worden. Het streven is dat de ontwikkelaars hun ontwikkel- en stedenbouwkundige plannen, inclusief een participatieplan voor de omwonenden, dit jaar in concept gereed hebben. Dan kan de gemeenteraad begin 2022 het definitieve besluit nemen.

De komende tijd zijn er diverse (online) politieke avonden over de uitbreidingslocaties, te beginnen met een thema-avond op 29 april. Dan verzorgen beide ontwikkelaars een presentatie.

Dinsdag 18 mei kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hun zegje doen. De gemeenteraad moet vóór 1 juli besluiten of de Biezenkampen als reservelocatie wordt aangekocht.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden