Rutger den Haan, Dominique van Dam, Huub Hieltjes, Gemma Tiedink enJohannes Goossen
Rutger den Haan, Dominique van Dam, Huub Hieltjes, Gemma Tiedink enJohannes Goossen

Coalitieakkoord Duiven voor 2022-2026 definitief vastgesteld

Algemeen

DUIVEN – Het coalitieakkoord van Lokaal Alternatief, DOED en CDA is definitief vastgesteld. Het motto luidt ‘Met elkaar kleuren we de gemeente Duiven.’

Het coalitieakkoord kent drie opgaven: het versnellen van de woningbouw, duurzaamheid en de verdere transformatie binnen het sociaal domein. In het coalitieakkoord krijgt inwonerscommunicatie en - participatie een prominente rol. In gesprek gaan met inwoners en de gemeenteraad over de rol en inbreng van de samenleving staat voorop. 
Gemma Tiedink (Lokaal Alternatief) neemt de opgave ‘duurzaamheid’ voor haar rekening, Dominique van Dam (DOED) de opgave ‘versnelling woningbouw’ en Johannes Goossen (CDA) zal zich in gaan zetten voor de opgave ‘verdere transformatie van het sociaal domein’. Samen met burgemeester Huub Hieltjes en gemeentesecretaris Rutger den Haan vormen de drie wethouders het college van burgemeester en wethouders. Dat de oppositiepartijen niet blij zijn met het coalitieakkoord bleek een understatement tijdens het gemeenteraadsdebat op 10 mei. Gert-Jan Schrijner (VVD), Jasper Walraven (PvdA), Merlijn de Jonghe (GroenLinks) en Wouter Smit (Pro Duiven) uitten kritiek op de inhoud - “Te vaag en niet concreet” - en gaven aan geen vertrouwen te hebben in een optimale samenwerking. Jasper Walraven: “Het kan niet zo zijn dat na twee gesprekken alles weer koek en ei is tussen DOED en Lokaal Alternatief.” Gemma Tiedink snapt de aarzelingen: “Het is toch een verandering. Lange tijd bestond de coalitie uit de CDA, VVD en Lokaal Alternatief. We hebben echt geïnvesteerd in de relatie. Dat is cruciaal geweest voor het proces. Daarna hebben we elkaar snel gevonden op de inhoud. We hebben als startpunt bewust gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen om ruimte te laten aan de niet coalitiepartijen. Het was een transparant proces, waarin we de andere partijen hebben gevraagd om input te leveren. Ik vind dat een stap voorwaarts.”Johannes Goossen: “Het kenmerk van de opgaven is dat je flexibel wilt zijn en in wilt spelen op ontwikkelingen. Daardoor ben je naar buiten gericht. We hebben andere partijen nodig om onze opgaven te realiseren.” Dominique van Dam: “We zijn ervan overtuigd dat hoe meer mensen input geven, hoe beter onze plannen worden.”
Aan het definitieve coalitieakkoord zijn alsnog enkele suggesties van GroenLinks en de VVD toegevoegd. Zo is met dank aan de VVD een extra passage opgenomen over de lokale economie: ‘Ruimte geven aan nieuwe initiatieven en ondernemers uitdagen om te komen met een op de toekomstgerichte agenda.’ GroenLinks miste het armoedebeleid. Tiedink: “Terecht, dat lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar kan niet genoeg benadrukt worden.” Ook introduceerde GroenLinks het begrip ‘welzijnseconomie’, de menselijke maat als fundament van economische groei. Gemma Tiedink: “Wat houdt het begrip in en hoe willen we daar in de praktijk vorm aan geven? Daar gaan we met elkaar over in gesprek.” De focus binnen de opgave versnelling woningbouw ligt op het realiseren van plannen die de afgelopen periode zijn gemaakt voor onder meer Ploen Noord en Plakse Weide én het onderzoeken van extra mogelijke woningbouwlocaties, ook inbreidingslocaties. Aan de hand van nieuwe prognoses van woonbehoefteonderzoeken wordt over twee jaar mogelijk de koers bijgesteld. Dominique van Dam: “We willen ook kijken wat er maximaal mogelijk is binnen de wettelijke instrumenten om woningen toe te wijzen aan inwoners uit Duiven of mensen die een binding hebben met Duiven.”
Binnen de opgave Duurzaamheid blijven de verduurzaming van energie-opwek, energiebesparing en het duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen belangrijk. Ook krijgt de overgang naar een samenleving zonder afval aandacht. De aanpassing van de openbare ruimte op extreme hitte, droogte en regenval grijpt de nieuwe coalitie aan om te investeren in biodiversiteit. Tenslotte zet de nieuwe coalitie binnen de transformatie sociaal domein in op een doelgroepgerichte aanpak om te investeren in de positieve gezondheid van de inwoners. Met positieve gezondheid ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Met een bredere benadering draagt het bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Johannes Goossen: “Daarbij streven we naar de inzet van zoveel mogelijk eigen sportverenigingen en culturele organisaties.