"Meer verbinding tussen bestaande bedrijfsketens met lokale betrokkenheid biedt een wereld vol nieuwe kansen”
"Meer verbinding tussen bestaande bedrijfsketens met lokale betrokkenheid biedt een wereld vol nieuwe kansen”

Merlijn de Jonghe (GroenLinks) wil Duiven groener kleuren

Algemeen

DUIVEN – ‘Met elkaar kleuren we de gemeente Duiven’ is het motto van het recent vastgestelde coalitieakkoord van Lokaal Alternatief, DOED en het CDA. Als het aan Merlijn de Jonghe, fractievoorzitter van GroenLinks, ligt, gebeurt dat vooral met een groene stift. “Duiven kan groener én menselijker.”

Door Susan Wiendels

Hij is inmiddels bijgekomen van het debat over het coalitieakkoord op 10 mei. Daarin zetten de oppositiepartijen, waaronder GroenLinks, vraagtekens bij de procedure en de inhoud. Merlijn de Jonghe: “Het is allemaal een beetje raar gegaan. Er was eerst geen programma, maar er werd wel gevraagd om input van de andere fracties. Als oppositiepartij hadden we geen idee op basis waarvan ze elkaar gevonden hadden. Wat verwacht je dan aan inbreng? Uiteindelijk kwam er wel een concept met weer de vraag om er eens op te schieten en input te geven. Ik vond het maar vaag. Collega Walraven (PvdA) noemde het terecht ‘oude wijn in oude zakken’. Er was geen heldere lijn te vinden waar de nieuwe coalitie Duiven naartoe wil brengen of tal van vlakken”. Toch besloot de fractievoorzitter gehoor te geven aan de oproep. “Op basis van ons verkiezingsprogramma, hebben we een aantal punten aangedragen. Grotendeels is er niks mee gedaan. Waar wel wat mee is gedaan, is in de tekst zodanig omgebogen dat het leuk klinkt, maar er geen echt werk van wordt gemaakt” Hij doelt onder meer op het begrip ‘welzijnseconomie’. Hij is blij dat de coalitiepartijen dit begrip alsnog hebben opgenomen. “Maar er staat geformuleerd ‘wij staan er open voor.’ Dan draag je het niet actief uit en wacht je af. Je moet dat echt actief uitdragen, wil je resultaten zien. We zien hier een rol weggelegd voor een projectleider of korte-ketens-coördinator.”
Welzijnseconomie. Dat begrip vraagt om uitleg. De Jonghe: “Welzijnseconomie is een economie die duurzamer en sociaal rechtvaardiger is en niet gestoeld is op meer is altijd beter. Het menselijk welzijn staat centraal: korte ketens, een circulaire economie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, samenhang, gelijkheid, verbinding, iedereen heeft eigenaarschap.” Een mooi streven. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat kleine en startende ondernemers een beroep kunnen doen op een circulair investeringsfonds, waar grotere bedrijven aan bijdragen. De Jonghe: “In Amsterdam zie je dat al.” Hij vervolgt: “Bij de uitgifte van bedrijfskavels kunnen bijvoorbeeld voorwaarden worden geschept omtrent de welzijnseconomie. Wil je je naast de A12 in de ‘Fastfood Valley’ van Duiven vestigen? Dan doe je je best om gebruik te maken van de gewassen die door regionale boeren worden geteeld. De McDonalds kan voor de frietjes toch prima aardappels afnemen in de regio? Een korte-ketens-coördinator kan dit soort kansen in beeld brengen, het gesprek daarover aangaan met bestaande bedrijven en harde voorwaardes scheppen voor nieuw te vestigen bedrijven.” Merlijn de Jonghe hoopt echt dat de coalitiepartijen deze handdoek actief oppikken. “Meer verbinding tussen bestaande bedrijfsketens met lokale betrokkenheid biedt een wereld vol nieuwe kansen.” Hij doet nog een dringende boodschap aan het college. “Het nieuwe college wil dat alle scholen in 2026 het thema klimaatadaptie hebben opgenomen in het lesprogramma. Als je dat wilt, ga hier dan nu al op voorsorteren en biedt de mogelijkheid aan scholen om vrijuit gebruik te maken van professionele natuur- en milieueducatie lessen.” De nieuwe raadsperiode is net begonnen. “We gaan meemaken waar de coalitie ons heenbrengt en zullen waar het lukt de verbinding blijven zoeken. Hopelijk wordt het uiterlijk na de zomer toch wel duidelijk waar het nieuwe college nou precies naartoe wil met onze gemeente.”